trip of roku-jyo

Rieko Yamamoto

2011/10/21[Fri.] - 2011/11/12[Sat.]
Reception; 2011/10/21[Fri.] 18:00
MORI YU GALLERY TOKYO

trip of roku-jyo ; Photo1
trip of roku-jyo ; Photo2
trip of roku-jyo ; Photo3
trip of roku-jyo ; Photo4