Group Exhibition

2013/10/05[Sat.] - 2013/10/27[Sun.]
Reception; 2013/10/05[Sat.]
MORI YU GALLERY TOKYO

Aki Kuroda,Sakae Ozawa,Reika Nakayama,Shuma Shibata,Tsuyoshi Sera