UNDULATIONISM Ⅴ

2017/10/06[Fri.] - 2017/10/22[Sun.]
Reception; 2017/10/06[Fri.] 2017/10/06(金) 18:00-21:00
MORI YU GALLERY KYOTO

Hitoshi Koyanagi, Manavu Muragishi, Nobuhiro Hanaoka, Ryuichiro Ando,Eri Shitara, Masayuki Kawai, Reika Nakayama, Man Katano, Yusuke Nakano/paramoderl, Yasuhiro Fujiwara, Aki Kuroda