zoku kan-shukanteki-jinkaku

Takaho Inoue

2009/05/02[Sat.] - 2009/05/24[Sun.]
Reception; 2009/05/02[Sat.] 18:00
MORI YU GALLERY KYOTO

zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo1
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo2
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo3
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo4
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo5
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo6
zoku kan-shukanteki-jinkaku ; Photo7