[ Before the Dawn ]

2008/08/02[Sat.] - 2008/08/23[Sat.]
Reception; 2008/08/02[Sat.] 18:00
MORI YU GALLERY TOKYO

[ Before the Dawn ] ; Photo1
[ Before the Dawn ] ; Photo2
[ Before the Dawn ] ; Photo3
[ Before the Dawn ] ; Photo4
[ Before the Dawn ] ; Photo5
[ Before the Dawn ] ; Photo6

"Takaho Inoue
Sakae Ozawa
Man Katano
Tomoko Jindo
Yoshihiko Maeda "